Dla Firm

Czy jesteњ pewien / pewna , їe Twуj biznes osi№gn№і maksymalne obroty i przy stabilizacji kosztуw nie moїe przynosiж wiкkszych przychodуw – nic bardziej mylnego – wystarczy kilka drobnych zmian aby jego efektywnoњж wrosіa nawet o 30%.

Maksymalizacja przychodуw i minimalizacja kosztуw to sposуb na lepszy wynik Twojej firmy:

 

1. przygotujemy profesjonaln№, marketingow№ strategiк rozwoju Twojego biznesu

2. znamy џrуdіa i sposoby na zdobycie nowych klientуw i kontrahentуw – Twуj biznes uzyska polecenia i rekomendacje dziкki, ktуrym sprzedaї znacznie wzroњnie

3. cost control – czyli plan na kontrolowanie ponoszonych wydatkуw, zobaczysz jak w bardzo prosty sposуb zmniejszyж wypіyw gotуwki z Twojego konta

4. zasoby ludzkie – jest sposуb na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy Twojego zespoіu bez nadmiernego ich obci№їania

5. system prowadzenia rachunkowoњci – w tej kwestii jesteњmy bezkonkurencyjni

6. system komunikacji, przepіywu informacji– najwaїniejsze jest to czy Twoi klienci, kontrahenci i wspуіpracownicy odbieraj№ wizjк Twojego biznesu w ten sam sposуb, ktуry chcesz im przekazaж

 

Rozliczenia

Niїsze skіadki ZUS przez pierwsze dwa lata twojej dziaіalnoњci – super, ale czy wiesz, їe istniej№ przesіanki, ktуre mog№ Ciк wykluczaж – pozwуl nam to sprawdziж znamy sposoby na to aby preferencyjny ZUS opіacaж przez 25 a nie 24 miesi№ce – czy twoja ksiкgowa Ci o tym wspomniaіa zaіoїyіeњ i zarejestrowaіeњ dziaіalnoњж nie pіaж ZUS jeњli faktycznie nie podj№іeњ їadnych dziaіaс pracujesz i prowadzisz dziaіalnoњж, pamiкtaj, їe moїesz wykorzystaж podwуjn№ skіadkк na ubezpieczenie zdrowotne

Kadry i Pіace

Czy wiesz jaki charakter powinna przybraж umowa, ktуr№ zawierasz z pracownikiem – podpowiemy Ci jaka forma bкdzie najkorzystniejsza efekt skali – dokіadnie wiemy jak relatywnie obniїyж koszty zatrudnienia przy wzroњcie produkcji po co pіaciж ZUS jeњli oczekujesz tylko rezultatu, okreњlonego skutku – s№ na to sposoby

Czy wiesz jak uzyskaж dofinansowanie na pracownika z Urzкdu Pracy lub OHP zatrudnienie osoby na umowк o pracк to wiele spraw do zaіatwienia i dokumentуw do przygotowania: badania lekarskie, szkolenia bhp, akty decyzyjne normuj№ce problematykк wynagradzania, postanowienia w sprawach polityki pіac, zatrudnienia… w kaїdej sprawie doradzimy, poprowadzimy i wszystko przygotujemy

Skontaktuj siк z nami:

Kontakt

87-100 Toruс

ul. Sienkiewicza 39

 

tel. 56/660 25 40 do 42

E-mail: [email protected]

Paсstwa dane osobowe, pobierane przez stronк internetow№  https://myfastassist.com/, znajd№ siк w systemach informatycznych spуіki Gracel Sp. z o.o. siedzib№ w Toruniu, ul. Sienkiewicza 39, bкd№cej jednoczeњnie Administratorem Danych Osobowych. S№ to nastкpuj№ce dane: adres e-mail, pliki cookie, statystyki google analytics. Dane zbierane s№ zgodnie z art.5 pkt 1 lit. f w sposуb minimalny.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: email: [email protected]
Posiadaj№ Paсstwo prawo dostкpu do treњci swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w kaїdej chwili posiadaj№ Paсstwo prawo wniesienia ї№dania zaprzestania przetwarzania danych.